Screen Shot 2018-05-11 at 3.51.42 PM.png

Network

·      Listservs by region

o   OGRAIN

o   IDEA Network in IL

o   NPSAS

 

·      Grower groups

o   OGRAIN learning hubs

o   OEFFA producer groups

o   NPSAS breeding groups

 

·      Regional organizations (The acronyms)

o   MOSES

o   PASA

o   OEFFA

o   MOA

o   PFI

o   Etc.